Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (RID)

Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (RID)

Na wstępie należy podkreślić, że według przepisów, każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

W Regulaminie RID wskazano, że głównym zadaniem doradcy powinno być, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, dążenie poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich środków i działań, w granicach działalności przedsiębiorstwa o którym mowa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

 

Kurs i egzamin

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe. Kurs obejmuje 44 godziny lekcyjne. Cześć ogólna- 24 godziny lekcyjne, część specjalistyczna- 16 godzin lekcyjnych, konsultacje- 4 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu potwierdzone jest zaświadczeniem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów i przesłanie ich na adres Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych w określonym miejscu i czasie (kursy wyjazdowe) oraz negocjacji ceny w przypadku zgłoszenia większej grupy osób z danej firmy.

 

Koszt kursu dla kandydatów na doradców RID

Cena kursu uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób. Przy zgłoszeniach uczestników z danego przedsiębiorstwa istnieje możliwość negocjacji ceny.