Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenie „Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów”

Szkolenie „Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów”

Z uwagi na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i wyeliminowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego,  aspekty związane z transportem i magazynowaniem  regulowane są szeregiem przepisów zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jednakże, stosowanie ich w praktyce jest problemowe. W związku z tym, priorytetem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z transportem i magazynowaniem towarów niebezpiecznych i chemikaliów. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z zagadnieniami związanymi z transportem wewnętrznym i zewnętrznym towarów niebezpiecznych oraz z zasadami składowania produktów chemicznych takich jak: gazy techniczne, ciecze łatwo palne, farby i lakiery, substancje trujące, nawozy sztuczne, nadtlenki, materiały piroforyczne, środki ochrony roślin i inne. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie spełnia wymogi szkolenia stanowiskowego ADR, wg 1.3 i 8.2.3 ADR. Szkolenie jest jednodniowe.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe celem znalezienia stabilnego zatrudnienia lub osób pracujących na co dzień w branży związanej z transportem i magazynowaniem towarów niebezpiecznych i chemikaliów, zwłaszcza pracowników działów magazynowych, jakości, logistyki, produkcji, służb BHP, a także osób zajmujących się aspektem ochrony środowiska, odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową w firmie, przechowywanie oraz stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznych. Ponadto adresatami szkolenia są również laboranci, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy firm oferujących środki ochrony ogólnej i indywidualnej, wyposażenie magazynów.

Program szkolenia

L.p.
Temat
1.

Regulacje międzynarodowe i krajowe dotyczące chemikaliów.

2.

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.

3.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według międzynarodowych przepisów transportowych.

4.

MSDS- Karta charakterystyki .

5.

Zasady bezpieczeństwa w magazynach chemicznych.

6.

Wymogi, które powinien spełniać magazyn chemiczny.

7.

Podstawowe i dodatkowe wyposażenie magazynu chemicznego.

8.

Środki ochrony ogólnej i indywidualnej w magazynach chemicznych.

9.

Magazynowanie: materiałów i przedmiotów wybuchowych, gazów, nadtlenków organicznych, środków ochrony roślin, materiałów żrących, ciekłych i stałych materiałów zapalnych z uwzględnieniem pozostałych materiałów niebezpiecznych pożarowo.

10.

Analiza możliwości magazynowania razem materiałów niebezpiecznych.

11.

Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania wytycznych w zakresie magazynowania razem materiałów niebezpiecznych.

 

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie danego przedsiębiorstwa.