Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Dokumentacja i wyposażenie pojazdów ADR

 

W jednostce transportowej, w zależności od wymagań szczegółowych, powinny być przewożone następujące dokumenty (8.1.2):

 • dokumenty przewozowe, obejmujące wszystkie przewożone towary niebezpieczne (5.4.1)
 • certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu (5.4.2)
 • instrukcje pisemne dla członków załogi pojazdu (5.4.3)
 • dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich członków załogi pojazdu (1.10.1.4)
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR (9.1.3)
 • zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy (8.2.1)
 • kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę do wykonywania operacji transportowych (5.4.1.2.1 (c) i (d), 5.4.1.2.3.3)
 • dokumenty, wymagane na podstawie innych obowiązujących przepisów (inne niż przepisy ADR)

Wyposażenie przewożone w jednostce transportowej

 

8.1.5 Inne wyposażenie i wyposażenie dla ochrony indywidualnej

8.1.5.1 Każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna posiadać elementy wyposażenia dla ochrony ogólnej i indywidualnej, określone pod 8.1.5.2. Elementy wyposażenia powinny być dobrane odpowiednio do numerów nalepek ostrzegawczych właściwych dla załadowanych towarów. Numery nalepek ostrzegawczych mogą być odczytane z dokumentu przewozowego.

8.1.5.2 W jednostce transportowej powinno być przewożone następujące wyposażenie:

 • klin pod koła, dla każdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy jego kół;
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze;
 • płyn do płukania oczu (2); oraz

dla każdego członka załogi pojazdu

 • kamizelka ostrzegawcza (np. określona w normie EN 471:2003+A1:2007);
 • przenośne urządzenia oświetleniowe, zgodne z przepisami podanymi pod 8.3.4;
 • para rękawic ochronnych; oraz
 • ochrona oczu (np. okulary ochronne).

8.1.5.3 Wyposażenie dodatkowe wymagane dla niektórych klas:

 • maska ucieczkowa (3) dla każdego członka załogi pojazdu, powinna być przewożona w pojeździe w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1;
 • łopata (4);
 • osłona otworów kanalizacyjnych (4);
 • pojemnik do zbierania pozostałości (4).

(2) Nie jest wymagany w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3.
(3) Na przykład, maska ucieczkowa z pochłaniaczem zespolonym do gazu/pyłu typu A1B1E1K1-P1 lub A2B2E2K2-P2, podobna do określonej w normie EN 141.
(4) Wymagane jest tylko w przypadku materiałów stałych i materiałów ciekłych, oznakowanych nalepkami ostrzegawczymi o numerach 3, 4.1, 4.3, 8 oraz 9.

 

W zależności od szczegółowych wymagań, w jednostce transportowej powinno być przewożone następujące wyposażenie:

 • wyposażenie przeciwpożarowe
 • klin pod koła
 • stojące znaki ostrzegawcze
 • płyn do płukania oczu
 • kamizelka ostrzegawcza
 • przenośne urządzenie oświetleniowe
 • rękawice ochronne
 • ochrona oczu
 • maska ucieczkowa
 • łopata
 • osłona otworów kanalizacyjnych
 • pojemnik do zbierania pozostałości

Wyposażenie przeciwpożarowe (8.1.4)

Jednostki transportowe służące do przewozu towarów niebezpiecznych powinny być wyposażone w gaśnice proszkowe dla grup pożarów:

 • A (pożary palnych ciał stałych)
 • B (pożary cieczy i roztopionych ciał stałych)
 • C (pożary substancji gazowych)

Środki gaśnicze nie powinny uwalniać gazów toksycznych do wnętrza kabiny kierowcy lub pod wpływem działania promieniowania cieplnego podczas pożaru. Gaśnice powinny spełniać wymagania normy europejskiej EN 3-7:2004 + A1:2007 lub równoważnej Polskiej Normy. Gaśnice powinny być oznakowane znakiem zgodności z normą przyjętą przez właściwą władzę.

 

8.1.4 Wyposażenie przeciwpożarowe

8.1.4.1 Poniższa tabela określa minimalne wymagania dotyczące gaśnic przenośnych dla grup pożarów A, B i C. Wymagania te mają zastosowanie do jednostek transportowych, z wyłączeniem jednostek transportowych wymienionych pod 8.1.4.2:

Dopuszczalna masa całkowita jednostki transportowej Minimalna liczba gaśnic Minimalna całkowita pojemność na jednostkę transportową Gaśnica do gaszenia pożaru silnika lub kabiny. Co najmniej jedna o minimalnej pojemności: Wymagana(e) dodatkowa(e) gaśnica(e). Co najmniej jedna gaśnica powinna mieć minimalną pojemność:
≤ 3,5 tony 2 4 kg 2 kg 2 kg
> 3,5 tony ≤ 7,5 tony 2 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 tony 2 12 kg 2 kg 6 kg
Pojemności dotyczą proszku gaśniczego (lub równoważnej pojemności innych odpowiednich środków gaśniczych).

 

8.1.4.2 Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6, powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów 1 A, B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych).

8.1.4.3 Środek gaśniczy powinien być odpowiedni do użycia w pojeździe i powinien spełniać odpowiednie wymagania normy EN 3 Gaśnice przenośne, Część 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007). Jeżeli pojazd wyposażony jest w gaśnicę stałą, uruchamianą automatycznie w przypadku pożaru silnika lub w inny łatwy sposób, to gaśnica przenośna odpowiednia do zwalczania pożaru silnika nie jest wymagana. Środki gaśnicze nie powinny powodować uwalniania gazów toksycznych do wnętrza kabiny kierowcy lub pod wpływem ciepła wydzielanego podczas pożaru.

8.1.4.4 Gaśnice przenośne, zgodne z przepisami podanymi pod 8.1.4.1 lub 8.1.4.2, powinny być zaopatrzone w plombę potwierdzającą, że nie były one używane. Ponadto, powinny być one oznakowane znakiem zgodności z normą uznaną przez właściwą władzę oraz napisem wskazującym co najmniej, odpowiednio, datę (miesiąc, rok) następnej kontroli lub maksymalny dopuszczalny okres użytkowania. W celu zapewnienia bezpiecznego działania gaśnic, powinny one podlegać kontrolom okresowym, zgodnie z przyjętymi normami krajowymi.

8.1.4.5 Gaśnice powinny być zamontowane na jednostkach transportowych w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu. Sposób zamontowania gaśnic powinien zapewniać ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych gwarantującą ich bezpieczną eksploatację.

Klin pod koła

W jednostce transportowej dla każdego pojazdu wymagany jest jeden klin pod koła o wymiarach i wytrzymałości adekwatnej do średnicy kół i masy całkowitej pojazdu. W pojedynczym pojeździe- jeden klin, w jednostce transportowej typu pojazd samochodowy + przyczepa/naczepa – min. dwa kliny.

Uwaga! W pojazdach należących do Sił Zbrojnych wymagane są min. dwa kliny na pojazd.

Stojące znaki ostrzegawcze

W jednostce transportowej powinny znajdować się minimum dwa stojące znaki ostrzegawcze. Umowa ADR nie określa, jakiego rodzaju znaków ostrzegawczych należy używać.

Rodzaje znaków, które mogą znajdować się w wyposażeniu jednostki transportowej:

 • lampy błyskowe
  Lampy błyskowe muszą posiadać niezależne źródło zasilania. Wadą tego rodzaju znaków ostrzegawczych są nietrwałe źródła zasilania. Posiadają dwa tryby pracy: błyskowy i ciągły.
 • pachołki drogowe
  Pachołek drogowy powinien spełniać warunki podane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Minimalna wysokość pachołka- 75 cm (drogi ekspresowe i autostrady), oraz 50 cm (pozostałe drogi).
 • trójkąty ostrzegawcze
  Trójkąty powinny posiadać odpowiednią homologację. To najbardziej popularne znaki ostrzegawcze, najważniejszym atutem jest wygoda stosowania (zajmują mało miejsca). Uwaga! W pojazdach należących do Sił Zbrojnych należy stosować tylko trójkąty ostrzegawcze.

Płyn do płukania oczu

Płyn do płukania oczu nie jest wymagany w wyposażeniu przy przewozie materiałów i przedmiotów niebezpiecznych należących do klasy 1 i klasy 2. Warto dodać do wyposażenia specjalne pojemniki wykonane z miękkiego tworzywa i zaopatrzone w specjalny aplikator do oka. Płyn posiada określoną datę ważności- 3 lata. Płyn zamknięty jest w sposób sterylny, w butelkach o pojemności 250 ml lub 500 ml.

Kamizelka ostrzegawcza

Kamizelka wymagana jest dla każdego członka załogi pojazdu. Kamizelka musi spełniać wymagania normy EN 471 lub równoważnej Polskiej Normy. W normie zawarte są wytyczne odnośnie właściwości odblaskowych i fluorescencyjnych odzieży ostrzegawczej. Na metce kamizelki powinna znajdować się informacja dot. zgodności wyprodukowanej odzieży z w/w normą.

Rękawice i okulary ochronne

Rękawice i okulary ochronne wymagane są dla każdego członka załogi pojazdu. W stosunku do rękawic ochronnych ADR nie stawia żadnych sprecyzowanych wymagań. Przy przewozie gazów należy wybrać rękawice, grube, wykonane z materiału termoizolacyjnego, zaś przy przewozie paliw, warto wybrać rękawice nitrylowe, olejoodporne. Przy przewozie w sztukach przesyłki najczęściej stosowane są rękawice ochronne wzmacniane skórą. Należy pamiętać o tym, że należy posiadać przynajmniej jedną parę czystych, niezabrudzonych rękawic (np. aby zapobiec niebezpiecznemu połączeniu materiałów ciekłych zapalnych z materiałami utleniającymi). W stosunku do ochrony oczy, ADR sugeruje, że powinny to być google ochronne. Powinny one szczelnie przylegać do twarzy oraz posiadać wyposażenie zapobiegające zaparowaniu od wewnątrz.

Przenośne urządzenie oświetleniowe

Latarka wymagana jest dla każdego członka załogi pojazdu. Nie powinna ona zawierać elementów metalowych, które mogą wywołać iskrę krzesaną. Podczas przewozu gazów lub przedmiotów palnych należących do klasy 2 oraz o materiałów ciekłych, których temperatura zapłonu nie przekraczaj 60 stopni Celsjusza, latarki powinny być wykonane z materiału eliminującego zagrożenie zapalenia się par i gazów palnych. Należy zwrócić szczególną uwagę, że zagrożenie nie dotyczy tylko materiałów niebezpiecznych klasy 3, ale również materiałów, należących do innych klas, gdzie w zagrożeniach dodatkowych występuje palność (nalepka dodatkowa nr 3). Urządzenia posiadające oznakowanie Ex są przystosowane do pracy w wyżej opisanej atmosferze.

Maska ucieczkowa

Maska ucieczkowa wymagana jest dla każdego członka załogi pojazdu przy przewozie towarów niebezpiecznych oznakowanych nalepkami ostrzegawczymi: 2.3 (gazy trujące) i 6.1 (materiały trujące, inne niż gazy). Uwaga! Nalepką nr 6.1 znakowane są również materiały niebezpieczne, które nie należą do klasy 6.1, a zagrożenie zatruciem jest zagrożeniem dodatkowym. Maska powinna być zaopatrzona w pochłaniacz typu A1B1E1K1- P1 lub A2B2E2K2- P2 odpowiadający normie europejskiej EN 141 lub równoważnej Polskiej Normie. Pochłaniacze posiadają określoną datę ważności. Maskę należy przechowywać w kabinie kierowcy, uprzednio regulując paski mocujące. Czas przebywania w skażonej atmosferze nie powinien przekraczać 15-20 min.

Osłona otworów kanalizacyjnych

Osłona otworów kanalizacyjnych wymagana jest przy przewozie materiałów niebezpiecznych ciekłych i stałych oznakowanych nalepkami nr 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9. Rodzaje osłon kanalizacyjnych:

 • bariera uszczelniająca
 • mata uszczelniająca
 • uszczelniacz studni
 • płyty magnetyczne
 • rękaw wypełniony sorbentem

Najefektywniejszą osłona otworów kanalizacyjnych jest rękaw wypełniony sorbentem. Sorbent dodatkowo pochłania materiał niebezpieczny (stosowanie sorbentów strukturalnych).

Łopata i pojemnik do zbierania pozostałości

Łopata i pojemnik do zbierania pozostałości wymagane są przy przewozie materiałów ciekłych lub stałych oznakowanych nalepkami 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9. Łopata służy do zbierania pozostałości uwolnionego materiału niebezpiecznego lub zapobiegania rozprzestrzenianiu uwolnionego materiału niebezpiecznego. Do pojemnika do zbierania pozostałości zbierany jest uwolniony materiał lub zanieczyszczony sorbent. ADR nie precyzuje materiałów, z których wykonane są łopaty i pojemniki do zbierania pozostałości.