Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Oferta

Doradztwo, konsultacje, audyty
- doradztwo i konsultacje z zakresu ADR, RID, ADN, IMDG Code, IATA DGR, IATA LAR zgodnie z wymaganiami przepisów międzynarodowych i krajowych
- doradztwo i konsultacje z zakresu magazynowania chemikaliów i ratownictwa chemicznego
- doradztwo, konsultacje i usługi z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
- doradztwo, konsultacje i usługi z zakresu czasu pracy kierowców, mocowania ładunków, obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (UNO)
- Audyt 0, inne audyty – ocena przedsiębiorstwa pod względem wymagań przepisów ADR, RID, ADN, IMDG Code, IATA DGR, BHP, ochrony przeciwpożarowej i zasad magazynowania

Dokumenty
Sporządzanie dokumentów związanych z problematyką:
- przewozu towarów niebezpiecznych- sprawozdania roczne, plany ochrony, raporty powypadkowe, raporty z audytów, inne dokumenty
- BHP, ochrony przeciwpożarowej, magazynowania chemikaliów - ocena ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, raporty z audytów, inne dokumenty
- gospodarka odpadami i chemia- sprawozdania, karty charakterystyki, inne dokumenty

Kursy i szkolenia
- kursy ADR dla kierowców (podstawowy, specjalistyczny- cysterny, specjalistyczny- kl. 1, specjalistyczny – kl. 7)
- kursy ADR dla kandydatów na doradców i doradców
- kursy RID dla kandydatów na doradców i doradców
- kursy dla kandydatów na ekspertów ADN
- kursy i szkolenia IATA DGR i IATA LAR
- szkolenia stanowiskowe ADR, RID, ADN, IMDG Code, IATA DGR dla pracowników firm zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych
- szkolenia BHP i z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- inne szkolenia z zakresu problematyki magazynowania chemikaliów, ratownictwa chemicznego, czasu pracy kierowców

Dystrybucja opakowań do towarów niebezpiecznych

 

Prawodawstwo chemiczne

- zarządzanie chemikaliami - doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, rewizja REACH i CLP, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami)
- usługi wsparcia legislacyjnego - dla produktów, artykułów, chemikaliów i mieszanin
REACH - rejestracja, autoryzacja, IUCLID ... QSAR, ewaluacja danych, analiza luk w danych i więcej
CLP - klasyfikacja, powiadomienia
Karty Charakterystyki - sporządzanie i doradztwo
E-SDS i Scenariusze Narażenia
- detergenty
- środki biobójcze
- kosmetyki - ocena bezpieczeństwa, CPNP - wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych
- oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki - CHEMDOX
- oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników – REACH Delivery
- seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy
- outsourcing