Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Sprawozdanie roczne ADR/RID/ADN

Doradca do spraw bezpieczeństwa

Zarówno w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), jak i Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), w rozdziale 1.8.3 umieszczono regulacje dotyczące doradcy do spraw bezpieczeństwa. W związku z tym faktem warto więc podkreślić, że według przepisów Umowy ADR lub Regulaminu RID każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz drogowy/kolejowy towarów niebezpiecznych, bądź związane z nim czynności typu: pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego lub adekwatnie kolejowego towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań prowadzących do zapobiegania zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska. Ponadto art. 15, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych informuje nas, że uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest zobowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID, ADN. Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych skutkuje nałożeniem kary w wysokości 5000 zł. Obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa nie obejmuje uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych, każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Warto dodać, że zarówno według podrozdziału 1.8.3.2 ADR, jak i RID wskazano, że Właściwe władze Państwa-Strony ADR/RID mogą postanowić, że wyżej opisywane wymaganie dotyczące wyznaczenia doradcy nie ma zastosowania w stosunku do przedsiębiorstw, których:

  • działalność dotyczy takich ilości towarów niebezpiecznych w każdej jednostce transportowej, lub odpowiednio w każdym wagonie, które są mniejsze od ilości określonych pod 1.1.3.6 (wyłączenie dotyczące przewożonych ilości), 1.7.1.4 (wyłączenia dotyczące niektórych materiałów promieniotwórczych), działach 3.3 (ADR- przepisy szczególne dotyczące niektórych materiałów lub przedmiotów, RID- przepisy specjalne dotyczące określonych przedmiotów lub materiałów), 3.4 (towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych), 3.5 (towary niebezpieczne zapakowane w ilościach wyłączonych) ADR/RID lub
  • przewozy wykonywane przez przedsiębiorstwo, bądź związane z nimi czynności dotyczące towarów niebezpiecznych nie stanowią głównej lub dodatkowej działalności, a które są okazjonalnie zaangażowane w przewóz krajowy lub czynności transportowe z nim związane- załadunek, rozładunek towarów niebezpiecznych, stwarzających małe ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Ponadto w podrozdziale 1.8.3.2 RID, podpunkt a) wskazano, że wymaganie odnośnie wyznaczania doradcy do spraw bezpieczeństwa, za postanowieniem Właściwej Władzy może nie mieć zastosowania, w stosunku do przedsiębiorstw zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do wojska lub podlegającymi wojsku.

Sprawozdanie roczne ADR/RID/ADN

Warto również podkreślić, że w świetle przepisów zarówno ADR, jak i RID jednym z ważniejszych, spośród wielu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa jest sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Obowiązki doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych zostały określone odpowiednio w ADR, RID lub ADN oraz przepisach Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Według art. 41 wymienionej Ustawy, doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem numeru świadectwa doradcy. Jeżeli przedsiębiorstwo wyznaczyło więcej niż jednego doradcę, to roczne sprawozdanie sporządzane jest przez jednego z wyznaczonych doradców, wskazanego przez uczestnika przewozu. Wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposób jego wypełniania określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. W Rozporządzeniu zostały określone również jednostki, w jakich podaje się ilość towarów niebezpiecznych. Podsumowując, zawarty w nim załącznik zawiera wzory sprawozdań rocznych z działalności w zakresie przewozu drogowego (ADR), koleją (RID) oraz żeglugą śródlądową (ADN) towarów niebezpiecznych.

Do kogo kierować sprawozdanie?

Wedle art. 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych zobowiązany jest wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania ze swojej działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, następującego po roku , którego dotyczy sprawozdanie, do odpowiednich władz:

  • wojewódzki inspektor transportu drogowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)
  • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych)
  • dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych)

Dodatkowo, według przepisów, przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania drugiego egzemplarza rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

A co jeśli… ?

Wedle Wyszczególnienia naruszeń (podpunkt 5.4), który stanowi Załącznik do Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, wysokość kary w złotych za nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych wynosi odpowiednio:

  • jeżeli od ustawowo określonego terminu (do dnia 28 lutego) do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – 200 zł
  • jeżeli od ustawowo określonego terminu (do dnia 28 lutego) do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 zł
  • jeżeli od ustawowo określonego terminu (do dnia 28 lutego) przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 zł.

Warto pamiętać o tym, że na podstawie rocznych sprawozdań sporządzane są statystyki, obrazujące m. in. rozkład ilości przewożonych towarów niebezpiecznych w poszczególnych klasach, występowanie danego rodzaju transportu w przewozie towarów niebezpiecznych, czy też udział sposobów przewozu w obrębie jednej klasy lub wielu klas.