Doradztwo, konsultacje, audytyDokumentyKursy i szkoleniaOpakowania dla towarów niebezpiecznych


Szkolenie stanowiskowe ADR

Szkolenie stanowiskowe ADR - Szkolenie pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

 

 

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

 

Podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych zobligowane są do podejmowania środków bezpieczeństwa, adekwatnych do charakteru i rozmiaru dających się przewidzieć zagrożeń, celem wyeliminowania ryzyka wystąpienia szkód i urazów, jak również jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków.

W Umowie ADR zostały określone obowiązki uczestników przewozu, stosownie do charakteru wykonywanej przez nich pracy. Zostali oni podzieleni na dwie grupy, tj. główni uczestnicy przewozu (nadawca, przewoźnik, odbiorca) oraz inni uczestnicy przewozu (załadowca, pakujący, napełniający, operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej, rozładowca).

 

Szkolenie stanowiskowe ADR, szkolenie pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

 

Względem obowiązujących przepisów wszystkie osoby zatrudnione przez wskazanych wcześniej uczestników przewozu, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, adekwatnie do ich obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenie powinno odbyć się przed podjęciem obowiązków przez danego pracownika. Czynności, które nie były objęte zakresem odbytego szkolenia mogą być wykonywane przez pracowników tylko i wyłącznie wtedy, gdy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej.W przypadku, gdy ma to zastosowanie, powinno się również uwzględnić wytyczne szkoleniowe dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych, związane ze środkami ostrożności, które powinny być podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży lub użycia towarów niebezpiecznych sprzecznie z ich przeznaczeniem.

Prowadzone szkolenie ma formę szkolenia ogólnego, stanowiskowego i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Podczas szkolenia ogólnego pracownicy zostają zapoznani z ogólnymi wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych. Szkolenie stanowiskowe natomiast, obejmuje problematykę dokładnie odpowiadającą odpowiedzialności i obowiązkom określonych osób. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ponadto, dostarcza informacji na temat rozpoznawania i charakterystyki zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, stosownie do natężenia ryzyka utraty zdrowia, bądź narażenia. Szkolenie pracowników należy uzupełniać szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach. Potwierdzeniem odbycia szkolenia przez danego pracownika jest stosowna dokumentacja, która powinna być przechowywana przez pracodawcę. Szkolenie powinno zostać przeprowadzonę przez Doradcę ADR (doradca ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

 

Brak szkolenia stanowiskowego ADR

 

Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz – kara wynosi 2000 złotych